الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
اصطلاح(  خليفه)

ما ميگوييم :
خليفه شيخ : كسي است كه شيخ طريقت به او وكالت داده است تا رسالت محمديه  علي
صاحبها افضل الصلاة والسلام  را به مردم برساند.
خليفه: داناي به راه طريقت است و به آن عمل ميكند و مريدان را برآن راه ميبرد.
خليفه: وقتي شيخ از نظر ظاهري حضور ندارد ،نمودار شيخ در ميان مريدان است
خليفه: يعني فرزند بزرگ شيخ.

در مورد انواع خلفا
ما ميگوييم خلفا بعد از رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم بر دو نوعند:
نوع اول: خلفاي باطن ، يا روح كه نخستينشان امام ما علي ابن ابيطالب كرم الله وجهه است.
نوع دوم: خلفاي ظاهر كه خلفاي راشدين و كساني هستند كه بعد از آنها آمده اند .

واجبات خليفه:
ما ميگوييم : ولين امر واجب براي خليفه اين است كه با بيعت مريد را به شيخ وصل ميكند ، ونقشش در
اين ميان مثل عوامل الكتريكي است كه هر ابزاري را به نيروگاه اصلي متصل ميكند .
پس مريد با خليفه فقط از نظر ظاهري ربط دارد . خليفه فقط از نظر ظاهري نمودار و نماينده
شيخ است ، مريد را راهنمائي ميكند ، به او آموزش ميدهد و واجبات ظاهري طريقت را
به او ميرساند.
بعد از آن كه خليفه به مريد بيعت داد از او ميخواهد كه شهادتين بگويد ؛ سپس طهارت
و غسل و روش وضو گرفتن و ترتيب آن ، و شرايط و اركان نمازو تسبيحات و همه امورنماز
 و بقيه عبادات را به او مي آموزد.
سپس با او به بقيه امور طريقت ميپردازد .
از سخنان كسنزان: خليفه و علم :
پيش از اين بدون شرط توانائي خواندن و نوشتن اجازه خلافت داده ميشد ، اما امروزه داشتن
مقداري علم وآگاهي به شريعت براي خليفه واجب است .
خليفه بايد عالم باشد تا آداب و اخلاق پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم را به مريدان بياموزد.
بر خليفه واجب است كه پدر ، استاد و معلم مريدان باشد و به مريد دين و راه طريقت را
بياموزد .
خليفه بعد از شيخ پدر مريد است و به او شريعت و طريقت مي آموزه و به شيخ مربوطش
ميسازد . خليفه پايه شيخ است و شيخ پايه طريقت است . خلافت از خليفه بي سواد و نادان گرفته ميشود ، زيرا چنين شخصي شايسته ارشاد نيست. اگر خليفه فرهنگ نداشته باشد چگونه مريد را تربيت كند؟
اگر خليفه دانا و آگاه باشد ميتواند به اين سخن پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم عمل كند كه
(با مردم به اندازه عقلشان سخن بگو) و آنگاه با مردم بر همين اساس رفتار و تعامل ميكند.
خليفه بايد قرآن ناطق در ميان مردم باشد .
خليفه خادم درويش است به او خدمت ميكند ، يعني بر اساس شريعت و تصوف و موافق با راه طريقت مريد راتربيت ميكند .

از وصاياي كسنزان:
واجب است كه خليفه مثل ضبط صوت باشد و افكار و آراي شيخ را بدون كم و زياد منتقل كند.
از نظر امانت داري خليف بايد به گونه اي باشد كه بتوان گفت خليفه ء محمد امين صلى الله تعالى عليه و سلم است .
هيچ مريدي اجازه ندارد براي دريافت روحي مدد و يا چيز ديگر خليفه را بين خودش و
قراردهد.
هيچ درويشي اجازه ندارد قلب خود را به قلب خليفهء شيخ ربط دهد ، اين كار در طريقت ما
جايز نيست .
هيچ مريدي اجازه ندارد با آوردن اين دليل كه خليفه با شيخ ارتباط دارد و يا وصل است از او مدد بخواهد . اين كار در طريقت ما ممنوع است وموجب قطع شدن رابطه درويش و خليفه از طريقت ميشود . ميان مريد و شيخ هيچ وسيله و واسطه اي به جز محبت و اوراد وجود ندارد ، اين است آن چيزي كه روح مريد را به روح شيخ مربوط ميكند .
اي خليفه چرا پرچم حيدر كرار كرم الله وجهه و يا همان طريقت را بر دوش گرفتي ؟حال كه اين كار را كردي بايد فرهنگ ديني و فرهنگ تصوف را بياموزي.
خليفه بايد باتقوا ترين و با نظافت ترين شخص باشد.
واجب است كه خليفه يك كار را اول خوش انجام دهد و بعد آن را به ديگري منتقل كند.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error