الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا

 
اصطلاح شيخ

شيخ: نماينده پيامبر صلي الله تعالي عليه و سلم است ونماينده قرآن كريم ونماينده شريعت و طريقت است و معني جانشيني خدا در زمين است .
شيخ: در امر هدايت و راه بردن مريدان به سوي خداي تعالي نشانگر شريعت و طريقت است .
شيخ: درميان مريدان همچون پيامبر در ميان اصحاب خويش است و يا به عبارت ديگر شيخ در قلب مريدان همچون پيامبرصلي الله تعالي عليه و سلم در قلب صحابه است  .
شيخ: پدر روحي مريد است .

در مورد واجبات شيخ طريقت
شيخ براي مريد بايد: راه هاي خدا را روشن كند و آنگاه با آن نيروي روحي، مريد را براي علم و عمل در اين راه مدد رساند .
شيخ خادم طريقت و خادم فقرا و درويشان است و خدمتش درشكل كمك به مريدان براي رسيدن به خداي تعالي نمود مي يابد.
 خدمت شيخ به مريد مثل كسي است كه مسافري را در بيابان مي بيند و آن مسافر قصد حج و و زيارت پيامبر صلي الله تعالي عليه و سلم را دارد . آنگاه او را با هرچه كه از توشه و آب و وسيله سفر و مال و راهنمائي كه لازم دارد ياري ميكند . پس شيخ به مريد از اين رو كمك ميكند كه مريد مسافر راه خدا و قرآن وپيران طريقت است .

در مورد سخن شيخ
مريد بايد معتقد باشد : هرگاه شيخ سخني را گفت ، خدا آن سخن را گفته است. ( طبيعتا به نمايندگي و وكالت).
درمورد خواب ديدن شيخ به جاي پيامبر صلي الله تعالي عليه و سلم:
دروايش نزد شيخ عبدالكريم كسنزان قدس الله سره رفتند و گفتند: اي شيخ ماهربار متوسل ميشويم ودعا ميكنيم تا پيامبر صلي الله تعالي عليه و سلم را در خواب ببينيم ،  به جاي ايشان شما را در خواب ميبينيم .
حضرت ايشان قدس الله سره در پاسخ فرمودند: هركس شيخ را ببيند مثل آنست كه پيامبرصلي الله تعالي عليه وسلم را ديده است .

درمورد عصر خاص هرشيخ
ماميگوييم : همانا هر شيخ عطري خاص و متفاوت با ديگران دارد و مريد حرف شنوي كه اجازه تجربه روحي را يافته است ،  در صورت نزديكي روحي به شيخ رايحه او را درخواهد يافت و آن را از عطر ديگر مشايخ تشخيص ميدهد.

در مورد ثمره ء مشايخ
ما ميگوييم : هرچيز ثمره اي دارد و ثمره ء شيخ  دراويش اند.
درمورد روحانيت شيخ و حاظر و ناظر بودنش:
ماميگوييم : از شاه كسنزان قدس الله سره پرسيدند: آيا شيخ وقت خواب هم نزد مريد حاظراست ، ووقتي كه ميخواهد حركت كند ياري اش ميكند؟آيا اين سخن درست است؟
ايشان پاسخ داد:شيخ از اين سخن كه گفتيد بزرگتراست؛ شيخ روحانيت خود را با روح مريد امتداد ميدهد ، تا آنجا كه در هر چشم به هم زدن و نفس كشيدني با مريد حاضر است .

در مورد انتخاب طريقت خاص توسط شيخ
هرغوثي هنگامي كه واصل شده و شيخ ميشود ، طريق خاصي را انتخاب ميكند كه از مسير آن مريدان را به خداي تعالي ميرساند.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error