الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
ايمان در مقامات كسنزان

الإيمان في مقامات الكسنزاناستاد دكتر شيخ نهرو فرزند شيخ محمد عبد الكريم كسنزاني حسيني
هنگاميكه كتاب طريقت عليه قادريه كسنزاني را ورق ميزديم به فصلي برخورديم كه به مقامات طريقت اختصاص يافته بود. اما براستي اين مقام ها چه هستند؟ و اهميتشان در زندگي روحي مريد چيست ؟ آيا اين مقام ها در طريقت عدد معيني دارند ؟و آيا اين مقام ها ترتيب خاصي دارند و مريد بايد آنها را يكي پس از ديگري فرا بگيرد و در خود تحقق بخشد ؟مريد از كجا بداند كه الآن در كدام مقام است ؟ براي پاسخ گفتن به اين سئوالات و آنچه كه حقايق استنباط شده از عمق تجربه روحي در طريقت كسنزاني در مدار آن به گردش در مي آيد جناب شيخ دكتر نهرو كسنزاني حسيني وكيل عام رئيس طريقت قادريه كسنزاني در جهان سخناني بيان داشته اند . كه در محورهاي زير بيان داشته اند :
*محور نخست : تعريف مقامات: اصطلاح مقامات از اصطلاحاتي است كه اهل طريقت چه در دوران گذشته و يا دردوران كنوني از آن سخن مي گويند و منظورشان از آن مرتبه هاي روحي است كه مريد بعد از تعلق و آراستن خود به ويژگي هاي اخلاقي آنرا در خود تحقق مي بخشد؛ مثل توكل، توبه، زهد ،ورع و ويژگي اين مرتبه و مقام ها از او جدا نشده و صفات آنها از مريد دور نمي شود. و تنها كساني به مقامات طريقت دست مي يابند كه داراي بهره اي عظيم باشند. و از اين رو وصول و حقيقت بخشيدن به آنها نيازمند صبر و پايداري و پيگيري مجاهده با نفس از طريق طاعات و اعمالي كه موجب تقرب ميشود و همچنين رياضت ها و مجاهدت ها ست. و اين كار نيازمند اراده اي ثابت، عزمي راسخ و توجه صحيح (هدايت درست ) است. و همه اينها ايجاب ميكند كه شخص نزد شيخ طريقت و تحت نظر ايشان و باران فيض همت و بركت صحبت او باشد.
*محوردوم : اهميت مقامات در زندگي روحي سخن گفتن از اهميت مقامات در طريقت به طول مي انجامد و كافي است كه اشاره كنيم كه اهميت آن در مضمون هر مقام و دستوري كه شارع كريم (يعني خداي بزرگ) در مورد آن مقام داده ، نهفته است . مثلاً مقام توبه را در نظر بگيريد و در تعداد زيادي از آيات كريمه و احاديث نبوي كه انسان را براي طلب كردن و دستيابي و تحقق آن تشويق ميكند بينديش . و از اين طريق ميتواني اهميت اين مقامات را دريابي . در طريقت كسنزاني ما حضرت شيخ محمد كسنزاني براي ما روشن كرده است كه : \" اهميت اين مقامات در آن است كه آنها مقدمه اند نه نتيجه \" پس دستيابي مريد به آنها همانطور كه شيخ ما تاكيد نموده اند مريد را شايسته تقرب به خداي تعالي مي سازد، هر چند در حد خود گام هايي بزرگ است به سوي خداي بزرگ اما هر كس بتواند آنها را در خود تحقق بخشد و به حالات آن دست يابد قلب و قالبش(باطن و ظاهرش) شايستگي تقرب روحي خالص به خدا را پيدا كند.
*محور سوم: عدد و تسلسل همانطور كه آگاهان به معارف صوفيه مي دانند هر طريقت صحيحي تعداد معيني از مقامات دارند كه شيخ طريقت آنها را بر اساس سري بين او و خداي تعالي و رسول خدا(ص) وجود داردبراي مريدانش تعريف كرده است. و بويژه طريقت كسنزاني كه سالار همه راههايي است كه به سوي خدا مي رود، تعداد معيني از مقامات را داراست و اين مقامات همانطور كه در كتاب ما بيان شده يازده مقام است كه نخستين آن توكل است و سپس توبه، خوف، رجا، صدق، اخلاص، صبر، ورع، زهد، رضا و شكر. اما مسئله تسلسل به اين معني كه مريد از كسب مقام به مقام ديگر حركت مي كند (همانطور كه در كتاب آمده)، اين امر درست نيست زيرا همانطور كه همه مي دانند حالات روح ها و نفس ها از يك مريد تا مريد ديگر متفاوت است. بدين معني كه كاري را كه يكي آغاز مي كند براي نفر دوم مناسب نيست. اما در مورد شيخ طريقت، بايد گفت كه او بعد از خدا و پيامبر (ص) يگانه بوده و هر چه را كه به نفع هر يك از مريدان طريقت او است را مي داند و با نظر ويژه نوراني خود راه را براي هر سالك با آنچه كه برايش مناسب است، روشن مي كند. و هنگامي كه مريد در مسيري درست هدايت شود او را با بركت دعاي خويش مدد مي رساند و با همت خود حركت مي دهد تا سختي هاي راه برايش آسان شود و از گردنه هاي خطرناكش بگذرد. زيرا راه به سوي خداي تعالي همانطور كه شيخ ما مي گويد: \" طولاني و پر از خارهاي زهرآگين است و مريد در آن نيازمند مرشد كامل روحي است تا با كوتاه كردن مسافت، ياريش كند و از خطراتي كه از جنبه روحي تهديدش مي كند دورش سازد.\" با اين وجود شايسته است به اين اشاره كنيم كه حالت تسلسلي واحدي در مقامات وجود دارد كه شيخ ما، حضرت شيخ محمد كسنزان بر آن تاكيد نموده است و آن اين است كه همه با مقام \" توكل \" آغاز مي كند و اين به آن خاطر است كه \"اعتماد كامل قلبي بر خداي تعالي\" و در حقيقت تحقق \"فقر تام\" در پيشگاه خداي تعالي است و اين فقير بودن در مقابل غني مطلق، سالك را از لحاظ روحي آماده مي كند تا باران امداد رباني و فيوضات رحماني را طلب كند. خداي تعالي مي فرمايد:و من يتوكل علي الله فهو حسبه) هر كس به خدا توكل كند، خدا برايش كافي است)و هر كس خدا كارهايش را بر عهده بگيرد از او در مسير طريقت نيز حمايت و دفاع مي كند. پس توكل مريد را به استفاده از نيروي روحي طريقت و به همت نوراني شيخ طريقت مي رساند ودر نتيجه بر مريد طريقت كسنزاني واجب است كه وقتي اراده سير و سلوك كرده و عزم كرده تا به خداي تعالي تقرب جويد، مقام توكل را بشناسد و قلب خود را به سوي قلب شيخش كند تا شيخ راه رسيدن به اين مقام را برايش تحقق بخشد و همه كار را برايش آسان سازد.
*محور چهارم: مريد و معرفت مقامات از آنجا كه طريقت كسنزاني، طريقتي است \" پيوسته \" و گسسته نيست و مشايخ آن در زمان خود استادان طريق علي الله بوده اند، از درياي طريقت ها حضرت علي بن ابيطالب كرم الله وجهه تا حضرت غوث اعظم آقاي ما شيخ عبدالقادر گيلاني (قدس الله سره) تا حضرت شاه كسنزان (قدس الله سره) و وارثانش كه همه غوث بوده اند تا برسد به شيخ حاضر ما حضرت سيد شيخ غوث محمد كسنزان به بركت رسول خدا (ص) به مراتب \" غوثيت اعظم \" دست يافته اند كه نزد خواص شناخته شده است. من مي گويم از آنجا كه طريقت كسنزاني داراي چنين امتداد روحي است، سيد و سالار همه طريقت هاي به سوي خدا است و ضرورتاً خطوط و راهبردهاي مختلف صوفيه را در زير پرچم خود در كنار هم قرار مي دهد. اين طريقت همچون طريقت هاي روحي ديگر تنها يك مدرسه صوفيه نيست بلكه بزرگترين دانشگاه روحي عصر است . و اين به آن معني است كه تعدادي از ويژگي هاي كلي اقسام روحي در اسلام را در بر مي گيرد. تفاوت بزرگي در ويژگي هاي مريدان طريقت ديده مي شود كه در نتيجه آن همگان به شكل واحدي قصد مقامات طريقت نمي كنند. گروهي را جذبه محبت جذب مي كند و اينان با آه ها و سوزهاي ان حركت مي كنند. گروهي را ذكر جذب مي كند و شب و روز تسبيح مي كنند و شوق ذكر حبيب (خدا) وي را از هر چه غير از اوست باز مي دارد و ديگران از درب خدمت و عمل صالح مي كوشند. آنها عمارت مي كنند و بنا مي سازند و به سوي چيز ديگري رو بر نمي گردانند و قرائت قرآن بصيرت گروهي ديگر را روشن كرده و بغير از آنها كساني را مي يابي كه در ميادين دانش و دانش طلبي مي تازند و به خود مي نازند و.... تا موارد ديگري از مضامين كه طريقت آنها را در خود جاي داده است. و از هر يك از اينها گروهي به مقامات و مرتبه هاي آن اختصاص يافته اند. گروهي طريقت را كامل مي كند و به شهود مي رسد و شيخ او را به آنچه كه مناسب او مي بيند، مطلع مي سازد و براي ديگري \"مخفي كردن\" بهتر است و مي بيني كه در اين باغ پر طراوت، زماني در اينجا و زماني در آنجا ميوه مي خورند و گردش مي كنند و سود مخفي كردن براي آنها مثل مخفي كردن زمان اجابت دعا در روز جمعه و شب قدر در ده شب آخر ماه رمضان است. آنها را تا دم مرگ به مرتبه و مقامشان آگاه نمي كنند. و در آخر جناب شيخ دكتر نهرو كسنزان اضافه كرد: آنچه گفتيم تنها چيزهايي بود كه مي شد با استفاده از كلمات و جملات از آن سخن گفت. اما آنچه كه از احوال و حقايق آنگونه كه شايسته آن بوده و اسرار شيخ طريقت آن را در خود فرو پوشيده است، با اين نوشته ها قابل بيان نيست. شيخ طريقت آن را با حرف هايي از نور در قلب طالبان حقيقت مي نويسد. . . و صلي الله علي سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة و الحكمة و علي آله و صحبه و سلم تسليما .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error