الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
لفظ جلاله (الله)

الله: اسم ذات واجب الوجود است ودر مورد لفظ جلاله بيست نظر متفاوت وجود دارد كه صحيح ترين آن (اله) است يعني (مالوه) يا كسي كه پرستيده ميشود . همانطور كه ميگوييم امام كسي است كه ديگران به اورو ميكنند.

درسنت مطهره :ن الله ولم يكن شيء قبله ، وكان عرشه على الماء ثم خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء از عمران ابن حصين نقل شده است كه پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم فرمود :( الله وجود داشت وپيش از او هيچ جييز وجود نداشت و عرش او بر آب است .سپس آسمان ها و زمين را خلق كرد و هر چيزي را در ذكر نوشت ).

دراصطلاح تصوف :امام صادق عليه السلام ميفرمايد:الله اسم فرد و يگانه اي است به هيچ چيز تكيه ندارد بلكه اشياء به او تكيه دارند و تفسيرش اين است كه معبودي است كه اله مخلوقات است منزه است از اين كه ماهيتش درك شود و چگونگي اش شناخته گردد . او از چشم ها و وهم ها و فهم ها پوشيده است و به واسطه جلال خود از ادراك بشري در حجاب است .

در اصطلاح كسنزان:اسم(الله) سلطان اسم هاي ديگر خداست وريشه آن ها است كه اسم هاي ديگر خدا از آن امتداد مييابند( مثل حروف كه از نقطه و انوار كه بدون تجزيه و تقسيم شدن از چراغ امتداد مييابند). از آنجا كه هر اسم خدا براي اهل تفكر ( فلاسفه) ازجهتي تفسير شده و براي اهل حقايق(عرفا)از جهت .وجه و يا جانبي از جوانب حقيقت مطلق الهي كشف ميشود و اسم(الله) ميآيدتا تمام حقيقت اسم هاي خداوند را به تفصيل تفسير و كشف كند ويا به عبارت ديگر پرده از روي تمام حقيقت هاي نامتناهي برداشته و آنها را تفسير كند اين اسم برزخ( حدفاصل) نام هاي اعظم خداوند است كه در يك آن هم درياي ذات احديت را از درياي كثرت اسمائي جدا كرده و هم آندو را باهم جمع ميكند . در متن قرآن كريم آمده است كه نزديك ترين صفتي كه كنه و حقيقت اين اسم اعظم را توضيح داده و روشن ميكند صفت(نور)است.زيرا خداوند فرموده است ( الله نور السموات والارض) يعني الله نور آسمانها و زمين است . پس اين اسم نسبت به خود ظاهر و از ازل نسبت به اسم هاي ديگر غيرخود ظاهر كننده است و آسمان ها وزمين نيز اشاره به اسماء الهي دارند زيرا از تجليات آن محسوب شده و از نور اسم (الله) پديدار گرديده اند . لذا صورت ظاهر اسم (الله) به خاطر آن كه تجليات وجودي و معرفتي را - خواه نمود داشته باشند و خواه نه- شامل ميشود همان اسماء الهي است وباطن آن نور محض است . و خداوند عالم هستي را با نزول نور محمدي درآن ارج نهاد چنانكه ميفرمايد( مثل نوره كمشكاه) و ميفرمايد (به راستي كه از جانب خدا به سوي شما نوري آمده است). پس حضرت محمدصلى الله تعالى عليه و سلم در ميان ما همچون اسم الله( كه اسم اعظم است) در ميان نام هاي ديگر خداست زيرا او حقيقت همه اسماءخداست و خداوند در تعدادي از آياتبه اين صفت اشاره كرده است ( همانا كساني كه با تو بيعت كرده اند با الله بيعت كرده اند) و فرموده است( هنگامي كه تير انداختي تو تير نيانداختي بلكه در حقيقت الله تير انداخت ) . پس هر كس كه نور محمدي را از طريق فناشدن در محبتش و ذوب شدن در يادش و اطاعت از او بشناسد در حقيقت ميتواند معني اسم الله را از حيث وحدت در رابطه با خودش و كثرت در ارتباط با موجودات ديگر بفهمد . حال چه كسي ميتواند او را وصف كند و چه تعريفي ميتواند او را بشناساند ؟ ..... هم از اينرو است كه ما معتقديم اسم الله با سرعتي بيش از اسماء ديگر مريد را به مقصودش ميساند و موجب اجابت دعاي دعا كننده ميشود . اين اسم ( مستقيم) ي است كه دران كجي و انحنائي وجود ندارد . تمام شد.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error