الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
(پيروي و متابعت)

در لغت: 
دانش آموز از استادش تبعيت و پيروي كرد : از او تقليد كرد . اوراپيشواي خود قرار داد. از اوتبعيت كرد:پشت سرش رفت و او را مطوب خود قرار داد. از قرآن و حديث تبعيت كرد:به آنچه كه درآن است عمل كرد. تابع:
1- آنچه كه از ديگري تبعيت ميكند.
2- خادم. تابعي:هركس كه صحابه را ملاقات كرده باشد در حالي كه خود موءمن بوده و بر اسلام مرده باشد.

در قرآن كريم:
اين كلمه 172بار با مشتقات مختلفش در قرآن كريم آمده است كه يكي از آنها اين كلام خداست:واتبع سبيل من اناب الي لقمان15.

در اصطلاح كسنزان:
اتباع(پيروي): تسليم كامل براي خداوند تعالي ودر برابر اولي الامر يا همان پيراني كه در دين به كمال رسيده اند.ودوري كردن از اعتراض نسبت به او در تمام امور . همانطور كه خداوند تعالي از زبان بنده صالح خود خضرعليه السلام ميفرمايد :فان اتبعتني فلا تسئلني عن شيء حتي احدث لك منه ذكرا كهف70.
يعني اگر از من تبعيت ميكني از من در مورد چيزي سئوال مكن تا خوددر مورد آن به تو سخني بگويم. و حقيقت اين پيروي: حقيقت اين پيروي فناء پيروي كننده (تابع) در پيروي شونده (متبوع) است. با تسليم كامل مطلق ظاهري و باطني براي او. و اما تسليم كامل مطلق ظاهري:يعني پيشوا قرار دادن شيخ براي خود در تمام حركات و سكنات و اخلاق وصفاتش. و اما به شكل باطني: يعني اين كه تصوير شيخ متبوع حتي براي لحظه اي از قلب تابع خاج نشود. در اين صورت است كه همان نسبت روحي كه خداوند از زبان ابراهيم جاري ساخت به دست ميايد. فمن تبعني فانه مني آل عمران31.
يعني هركس كه از من تبعيت كند از من است. هركس كه تبعيت كند محبت پيدا ميكند و هركس محبت پيدا كندتبعيت ميكند. پس پيروي ظاهر محبت و محبت باطن پيروي است و پيروي بدون محبت و محبت بدون پيروي وجود ندارد. وهركس كه برخلاف اين بينديشد و فكر كند كه ميتواند بدون محبت پيروي كند منافق دروغگو است. پيروي يا اتباع سه مرحله دارد:پيروي از شيخ . اين همان است كه موسيعليه السلام به خضرعليه السلام ميگويد :هل اتبعك ان تعلمن مما علمت رشدا كهف66.
آيا از تو پيروي كنم تا از آن دانش هدايت كه به تو آموخته شده به من آموزش دهي؟. اين پيروي به مرحله دوم ميرساند كه همان محبت و پيروي ازحضرت رسول اعظم سرور ما محمدصلى الله تعالى عليه و سلماست.وپيروي از پيامبر به مرحله سوم ميرساند كه همانا محبت خداي تعالي است. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آل عمران31.
يعني اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست داشته باشد.تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error