الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
(درموردحلقه هاي ذكر)

سئوال:
سئوال ما درمورد حلقه هاي ذكر است كه شكل وكيفيت آن درطريقت هاي مختلف متفاوت است اما آنچه كه در همه آنها مشترك است اين است كه اين حركات و گفتارها در سنت پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم نيامده است . پاسخ شما چيست؟ دلايل شرعي شما در موردبرپا داشتن اين حلقه ها با اين روشها چيست؟.

پاسخ:
در ابتدا بايد گفت اصل ذكركردن در ميان گروهي از مردم چيزي است كه سنت نبوي آن را نيكو شمرده است . از ابو هريره روايت شده كه پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم از زبان خداوند عز و جل حكايت كرده است :( هر كس كه مرا در دل خود ذكر كند من هم او را در خود ياد ميكنم و هر كس مرا در ميان گروهي از مردم ذكر كند من هم او را در ميان گروهي كه بيشتر و پاكتر هستند ياد ميكنم) .
پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم الگو و شيوه اين(ذكر در ميان مردم) را از لحاظ چگونگي و تعداد مشخص نكرده است . اما اين هم ديده نشده كه ايشان از ذكري كه اصحاب بزرگوار در زمان ايشان انجام ميدادند جلوگيري كرده باشد. در حديث ديگر پيامبر در مورد اهميت وفضيلت جمع شدن و نشستن براي ذكر خدا سخن گفته است . اين موضوع در حديثي از الاغر ابي مسلم روايت شده كه: من شاهد بودم كه ابوهريره و ابوسعيد گواهي دادند كه پيامبر صلى الله تعالى عليه و سلم فرمود :(هر گروهي كه براي ذكر خدا بنشيند فرشتگان آنهارا در بر ميگيرند و رحمت خدا آنها را ميپوشاند و خداوند آنان را نزد كساني كه نزدش هستند ياد مكند.) . اين حديث ميتواند عموميت داشته باشد . يعني هم ميتواند به معني نشستن و در مورد خدا و نعمتهايش سخن گفتن باشد و هم تسبيح خداوند از طريق نامهايش.ويا چيزهائي ديگر. به هر حال اين حديث هيچگونه حالت خاص را براي نشستن تعيين نميكند و در نتيجه ميتوان آن را به هر شكلي كه با شريعت مغايرت نداشته باشد و ادب اسلامي در آن رعايت شده و معيارهاي شرع در هم نريزد انجام داد. در حديث ديگر پيغمبرصلى الله تعالى عليه و سلم حلقه هاي ذكر را ياد ميكند و آن را به باغ بهشت توصيف مينمايد .و ميفرمايد كه مسلمانان بايد آن را زيادبه جا بياورند و از آن بهره فراوان برگيرند . اين حديث از انس ابن مالك رسيده كه پيامبرصلى الله تعالى عليه و سلمفرمود :( هرگاه كه از باغهاي بهشت گذر كرديد از آن ميوه برچينيد . اصحاب پرسيدند:باغهاي بهشت چيست ؟فرمود: حلقه هاي ذكر.)) . در نهايت ماميگوئيم هر شيوه يا اسلوبي كه مفهوم عام(حلقه هاي ذكر) با آن تحقق پيدا كند خواه تلاوت قرآن كريم باشد و يا تعليم درس و يا تسبيح و ذكر و اوراد خواه نشسته باشند يا ايستاده .با حركت يا بي حركت هيچ اشكالي ندارد البته تا زماني كه با قواعد اسلام وآداب عامه تعارض و تضاد نداشته باشد و تا زماني كه شارع كريم الگوي مشخصي را مثل نماز و روزه و حج و زكات براي اين حلقه هاي ذكر معين نكرده باشد .تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة