الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( عمليات تيغ بازي و اهداف آن)

ميتوان اهدافي را كه پيران طريقت از نشان دادن عمليات تيغ بازي دنبال ميكنند در چند نكته خلاصه كرد : 1- اثبات خداي تعالي براي ملحدين: اگر يك ملحد دهري يا كسي مثل او عمليات تيغ بازي را ديد و باز هم روي دانش جديد براي اثبات عقايد خود تاءكيد كرد ، اگر آنچه كه ديده و شنيده و با دست خود لمس كرد اعمالي حقيقي بوده و از جنس بازي هاي جادوگران و نظير آن نباشد اين سئوال را برايش مطرح ميكنيم: آيا آنچه كه ديده كار طبيعت بوده است؟ اگر گفت آري ما از او ميخواهيم تا كاري را شبيه به آن انجام دهد . اگر گفت نميتوانم ما از او ميخواهيم كه از اين عمليات تفسيري مبتني بر دلايل علمي ارائه دهد . اگر باز هم نتوانست مجبور است كه تفسير ما را از آنچه كه اتفاق افتاده بپذيرد و آن تفسير هم اينست : در وراي اين هستي خالقي وجود دارد كه همان خداي تعالي است و آنچه كه آن شخص ديده است تنها اثر ساده اي از آن آفريدگار است زيرا تنها كسي كه قانون طبيعي را خلق كرده ميتواند اين قانون را هرگاه ،هر طور و به دست هركس كه بخواهد نقض كند و بشكند . پس اولين هدف تيغ بازي اثبات وجود ذات خداي سبحانه و تعالي است. 2- اثبات يگانگي خدا براي مشركين: اگر خدائي غير از الله وجود داشته باشد بايد دليلي مثل تيغ بازي بياورد ويا آن كه اگر راهي دارد اين عمليات را نقض كند .اما مشرك چگونه ميتواند چنين كار يكند؟ بر اين اساس تيغ بازي دليل قاطعي بر يگانگي خداست . هرچند مسلمانان به نعمت اسلام – كه نتيجه فضل خداي تعالي است – نيازي به استفاده از چنين دلايلي در سرزمين هاي خود ندارند اما سرزمين هاي زيادي در جهان وجود دارد كه هنوز در آن سنگ ها و حيوانات را ميپرستند و بر خلاف پيشرفت هائي كه در بعضي از ابعاد تمدن داشته اند هنوز به خرافات و افسانه ها ايمان دارند. 3- اثبات پيامبري سرور ما محمد(ص) براي كافرين: از آنجا كه عمليات تيغ بازي اعمالي است حقيقي كه قوانين طبيعي را ميشكند تفسيرش نيز از طريق تفاسيري كه با حقايق ذاتي آن مخالف باشد ممكن نيست . و هركس كه دليلي غير از آن بياورد بايد صحت ادعاي خود را اثبات كند. اما اگر كسي كه به رسالت سرور ما محمد(ص) كافر است – همچون ملحد و مشرك - از انجام چنين اعمالي و يا دادن توضيح و تفسير روشن از آن ابراز عجز كرد مجبوراست كه تفسير انجام دهنده آن اعمال خارق العاده را قبول كند كه همان تفسير پيران طريقت از اين عمليات است . اما شايد اين سئوال پيش بيايد كه موضوع ياد شده چه ربطي به نبوت سرور ما محمد(ص) دارد؟ ما در پاسخ ميگوئيم :تمام دنياي اسلام بر اين باورند كه هر كرامتي كه از ولي ظاهر ميشود در واقع معجزه پيامبر محسوب ميگردد زيرا آن را به بركت پيروي از پيامبر (ص) به دست آورده است. بر اين اساس ميتوان گفت كه تمام اين عمليات تيغ بازي كه در آنها دراويش به خود آسيب ميزنند و بلافاصله نيز سلامت خود را به دست ميآورند چيزي نيست جر امتداد معجزات حضرت رسول اعظم(ص) . و اين نيز واضح است كه معجزات در زمان خود اثبات درستي ادعاي نبوت بوده و كرامات امتداد اين نبوت است . پس آيا كساني كه پيرو اديان ديگر آسماني هستند و خدا را نيز قبول دارند اما منكر رسالت پيامبر ما(ص) هستند ميتوانند كرامتي را از خود ظاهر سازند كه استمرار نبوت پيامبري را كه از او پيروي ميكنند اثبات كند؟ انجام اين كرامات با اين كيفيت برهاني روشن است بر اين كه حضرت رسول اعظم(ص) زنده بوده و بين ما حاضر و ناظر و شاهد است . اگر چنين نبود پس اين نيروي روحي كه از خدا دريافت ميكند و با آن به اولياي امت خويش در هر چشم به هم زدن و هر نفس مددميرساند چيست ؟ مددي كه باعث ميشود تا درويش از اين عمليات تيغ بازي كه در شكل طبيعي كشتنش را در دنبال دارد جان سالم به در ببرد. تيغ بازي دليلي است بر درستي دين ما و صدق ادعاي پيامبر ما و اين كه او خاتم پيامبران و مرسلين است .و براي تمام مردم جهان فرستاده شده است . هر كس خلاف اين فكر ميكند اگر راست ميگويد برهاني نظير برهان مابياورد . 4- اثبات ولايت مرشدان براي مسلمانان : در سه مورد ياد شده توضيح داديم كه چگونه كرامات به شكل عام وتيغ بازي به شكل خاص دراين زمان تنهاراه روبروشدن با الحاد و شرك و كفرونشاندن آنها برسرجاي خودشان است . آن كس ازكفاركه برخلاف اين ادعا مي كند بايد برهان خود راارائه كند واگرنه بايد او را رها كرد زيرا شايستگي گفتگو را ندارد. واين عمل درهمان زمان دعوتي است ازاو براي اين كه به خدا و رسولش (ص) ايمان بياورد. شايد مسلمانان بگويند: ما را بااين براهين چه كار؟ ما به خدا و رسولش ( ص) ايمان داريم چرااينگونه عمليات براي مسلمانان نشان داده مي شود؟ ما مي گوييم : لازم است كه هريك ازمسلمانان دانشمندي ازفقيهان امت وعارف به خدايي از پيران طريقت براي خود داشته باشد . عالم ودانشمند رابراي آن مي خواهد تافقه عبادات ومعاملات ويا به عبارت ديگراحكام شريعت راكه متعلق به ظاهراست ا ازاو بياموزدوعارف براي آن است كه ازاوفقه قلب ومكاشفات ويا احكام شريعت مربوط به باطن رافرابگيرد. شريعت اسلامي ظاهري دارد كه مخصوص فقهاي مذاهب اسلامي است و باطني كه مخصوص پيران طريقت صوفيه است . البته اگرمشايخ طريقت بااذن خداوند درامورمربوط به بعد روحي دين تخصص يافتند يعني شايستگي آن راپيدا كرده اند تا نفوس راتزكيه كنند ، قلب ها را پاك سازند وموجب ترقي روح ها به سوي معراج هاي قرب حبيب محبوب شوند . براي اين امرلازم است كه عارف همانطوركه حضرت شيخ عبدالقادرگيلاني اورا وصف كرده صاحب نورالهي باشد تا به وسيله آن نگاه كند. ايشان مي فرمايد: اگرموءمن نوري دارد كه با آن نگاه مي كند چگونه يك صديق مقرب نداشته باشد؟موء من نوري دارد كه با آن نگاه مي كند واز اين رو است كه پيامبر( ص) ازقدرت ديد او برحذر داشته و فرموده است (ازتيزبيني موء من حذركنيد زيرااو با نورخدا نگاه مي كند). عارف مقرب همچنين نوري دارد كه درآن به قرب خويش نسبت به رب خويش نگريسته وباقلب خويش به پروردگارش مي نگرد. اوهمچنين فرشتگان وروح پيامبران وقلب صديقين وارواح آنان را مي بيند ، احوال ومقاماتشان را مي بيند ، همه اينها درسويداري قلب اوست ، واو واسطه است. ازاو مي گيرد وبرخلق قسمت مي كند. همانگونه كه شيخ جنيد مي فرمايد عارف كسي است كه وقتي تو ساكتي ازسرودرون تو سخن مي گويد. شيخ دراينجا به نيرويي روحي اشاره مي كند كه همواره همراه " اولياي ارشاد گر"است . اين نيرو امتداد نيروي روحي اي است كه – به استثناي موقعيت هاي پيامبري – انبياء ومرسلين ازآن برخوردارند. اين نيروي روحي آن چيزي است كه مسلمان درهرزمان به آن احتياج دارد و قلبش را برمحبت واطاعت كامل ازخدا و رسولش قوي و نيرومند مي سازد . وايمان حقيقي رادرقلبش مي كارد. اين نيروي روحي بافايده ها وثمرات بي شمارش مخصوص فقها نيست بلكه اختصاص به اولياي عارف ( پيران طريقت ) دارد. ما تمام ثمرات وامورقلبي كه به آن اشاره شد و اموري است غيبي كه نمي توان آنها را لمس كرد و يا باحواس پنجگانه ادراك نمود ، امور" وجداني " و يا " ذوقي " مي نا ميم . براي اين كه وجود اين نيروي روحي كه توسط پيامبرخدا محمد (ص) ازخداوند دريافت مي گردد ثابت شود بايد برهان ودليلي وجود داشته باشد. بايد براي مسلمان ، ازطريق آن برهان دلايلي مبني براين وجود داشته باشد كه آن كسي كه وي ازاو پيروي مي كند يك " ولي " است كه اجازه ء ارشاد دارد تا با پيروي ازاو ازحد گمراهي خارج شود . ( ومن يضلل قلن تجدله وليا مرشدا) كف 17 . عمليات تيغ بازي يكي ازوسايلي است كه ثابت مي كند: آن كس كه با نيروي روحي به مريد مدد مي رساند تاهنگامي كه به خود اين ضربه هارا مي زند آسيب نبيند و يا نميرد همو باذن خداوند قادراست تا قلب مريد را با توشه هايي ازايمان نوراني كه او را به شكلي صحيح به خدا و رسولش ربط مي دهد ياري ومدد رساند. همانا بعد روحي دين اسلام كه ازطريق عرفا دريافت مي شود اهميت كمتري از بعد ظاهر كه ازطريق علما دريافت مي شود ندارد بلكه شايد مهم ترنيزباشد زيرا ارزش اعمال به نيت است . پيامبر(ص) مي فرمايد: (درجسم انسان پاره گوشتي وجود دارد كه اگرصالح شود تمام پيكره ء انسان صالح مي شود واگر فاسد گردد تمام پيكره انسان فاسد مي گردد، بدانيد كه آن چيزقلب است ). اصلاح قلب كاراولياء مرشد است و نه علماء ، علما ء خود به عرفا نيازدارند تاقلبشان را پاگ سازند، همانطور كه عرفا درمورد آن چيزهايي كه به ظاهرمربوط است به فتاوي علماء عمل مي كنند. محل ايمان وگمراهي قلب است نه اندام . ازاين رو هركس كه ولي مرشد ندارد بايد ازگمراهي بترسد حتي اگربه ظاهرعبادات عمل مي كند . زيرابيماري هاي قلب نظير " ريا و حسد وغيبت ونفاق وعدم اخلاص وغيرآن" باعث ازبين رفتن اعمال مي گردد. خداوند تعالي مي فرمايد: (وقد مناالي ماعملومن عمل فجعلناه هباء منثوراء). ازآنجاكه خداوند اين حقيقت را بيان فرموده است كه (ومن يضلل فلن تجدله وليا مرشدا) و بدست آوردن يك ولي مرشد نيز نياز به آن دارد كه اورا از ميان مدعيان شيخيت بازشناسي كنيم ، اين شناخت نيازمند برهان عملي است - نه برهان زباني – ازاين روعمليات تيغ بازي براي مسلمان واقعا" لازم است تا به واسطه ء آن ولي مرشد را كه به سوي خداوند هدايت مي كند بشناسد . وهمچنين بشناسد كسي را كه بدون بينه و يا برهان ادعاي علم و ولايت دارد. پس هركس كه مي گويد : من به اذن خدا ولي مرشد هستم بايد برهان روشني بياورد . وهركس كه گمان مي برد "عالم " است و اوليا و كراماتشان را انكار مي كند بايد ياكاري مثل آنها انجام دهد وياكارشان رانقض كند. وهركس كه نتوانست اين كار و يا آن كار را انجام دهد دراصل دليلي بردروغ بودن ادعا وتقلبي بودن علم خويش آورده است . پس اين يكي ازفوايد عمليات تيغ بازي براي مسلمان است ، يعني ارشاد او به سوي راهي كه وي راازدايره ء گمراهي خارج مي سازد . 5- تثبيت نورايمان براي موء منان : انجام عمليات تيغ بازي تنها درمحدودهء ارشاد مسلمانان به سوي ولي مرشدي كه براساس بينه اي ازسوي پروردگارش به سوي خدا هدايت مي كند متوقف نمي شود . اين كار استمرارمي يابد تابركاتش حتي موء منان سالك راه طريقت درست را دربرگيرد. شايد كسي بگويد: كسي كه به سوي ولي مرشد هدايت شده و بردست او سلوك مي كند چه نيازي دارد به ديدن حلقاتي كه درآن عمليات تيغ بازي انجام مي شود؟ ما مي گوييم . اين نوع ازحلقات درجوهرخود حقا" وحقيقتا" باغي ازباغهاي بهشت است و درباغهاي بهشت نيزفوايد و بهره هايي وجود دارد كه چشمي نديده وگوشي نشنيده و بردل هيچكسي نگذشته است . ما به عنوان مثال يكي ازآنها راكه رسيدن به مرتبه ء اطمينان درايمان است را ذكرمي كنيم . حضرت ابراهيم نبي (ع) به خداي تعالي ايمان داشت و با اين همه خواهان رويت برهاني بود تا به مرحلهء اطمينان برسد. خداوند تعالي مي فرمايد: (هنگامي كه ابراهيم گفت خدايا به من نشان بده كه چگونه مرده را زنده مي كني خداوند گفت : آيا ايمان نداري ؟ پاسخ داد ايمان دارم ولي ميخواهم قلبم اطمينان پيدا كند. خداوند فرمود:سر چهارپرنده را بگير وآنهارا درنزد خود تكه تكه كن وهرتكه را روي كوهي قراربده وسپس صدايشان كن . آنان به سوي تو خواهند شتافت و بدان كه خداوند عزيزحكيم است ) بقره260. چنين مرتبه اي از ايمان اقتضا مي كرد كه ابراهيم (ع) باچشمان خويش حقيقت ميراندن و زنده كردن توسط خداي تعالي را – حتي اگرقبلا" به آن ايمان داشته – ببيند . شايد خوب باشد كه به اين اشاره كنيم كه طبيعت برهاني كه مولي تعالي به پيامبرش ابراهيم (ع) نشان داد ازجهتي نيز شبيه عمليات تيغ بازي است ، زيرا شامل كشتن ( بريدن با وسيله ء تيز) چهار پرنده وبازگرداندنشان به زندگي است . واين كار ازجهت اشاره به ضربه زدن درويش به خويش وبازگشتن دوباره حيات به محل بريدگي دراونزديك است . ازمرتبه هايي كه مومن هنگام مشاهده ء عمليات تيغ بازي به آن مي رسد اين است كه ازمرتبه ايمان تقليدي به مرتبه ايمان حقيقي ترقي مي كند . مومن هنگام عمليات تيغ بازي يا باچشم خود و يا با دل خود - اگرخودش انجام دهنده ء تيغ بازي باشد – حقيقت وجود ذات خداي تعالي را مشاهده مي كند . اگر او به اين امر بدون برهان ايمان بياورد ايمانش تقليدي است وازمحيط خانوادگي گرفته شده وعلما نيز به فتاوي شرعي آن را تصحيح كرده اند. اما وقتي حضورالهي واجابت فوري وآني دعا راهنگام عمليات تبغ بازي مشاهده كرد ايمان برايش حقيقت مي يابد و يا به عبارت ديگر به ايمان حقيقي مي رسد . سنت مطهره پراست ازدلايل وشواهدي كه نشان مي دهد حضرت رسول اعظم (ص ) به صحابه خود خوارق ومعجزاتي رانشان مي داد – و اين كارايشان درحالي كه آنها به او و رسالتش ايمان داشتند براي آن بود كه ايمان را درقلبشان تثبيت كند وآنان را به مرتبه ايمان حقيقي برساند . و بعد: غيرممكن است كه بتوانيم دراين بحث فوايد و بهره هاي روحي اي كه موجب مي شود تا مشايخ طريقت حلقه هاي سماع و مداحي عرفاني وكارهاي ديگري كه همراه با عمليات تيغ بازي است را برپادارندبيان كنيم. واين حلقه ها ، همانطوركه گفتيم باغي ازباغهاي بهشت است و روح ها درآن ازبركات حضرت رسول (ص) و بركات پيران طريقت مي نوشند ، آنچنانكه ، هيچ چشمي نديده ، هيچ گوشي نشنيده وبرقلب هيچ بشري خطورنكرده . واين حروف مقيد كجا مي توانند به معاني وحقايق مطلق احاطه يابند؟ تمام .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة
الاسم: خلیفه سید یونس      البلد: ایران-بندر عباس       التاريخ: 30-09-2012
اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
بارك الله فيكم


أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error