الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( تفاوت عمليات تيغ بازي و سحر)

مردم عادت كرده اند كه هر چيزخارق العاده را سحر بنامند و آن را به اعمالي شيطاني نسبت دهند . بايد د انست كه سحر بر دو نوع است : اول : بازي هائي نظير آنچه كه سيرك بازان از طريق نيرنگ ها و فريب هاي بصري انجام مي دهند. اين اعمال را نمي توان كار هاي خارق العاده ناميد زيرا اصلا" قوانين طبيعت را نمي شكنند بلكه برعكس بر قوانين و قواعد فيزيكي و شيميائي و تردستي و چشم بندي و عوامل مساعد ديگر تكيه مي كنند . از اين رواست كه ميتوانيم بگوئيم اين قبيل اعمال هيچ ربطي به كارهاي خارق العاده ندارد. دوم : كارهائي كه بر تعويذهاي شيطاني تكيه دارد و با تمام نيرو و تاءثيري كه دارد كاري بيشتر از ايجاد وسوسه شديد در دل مردم نميتواند بكند . اين كار بيشتر براي ترساندن و ايجاد خوف به كار مي رود .خداوند تعالي مي فرمايد:( سحروا اعين الناس و استرهبوهم) . يعني چشم هاي مردم را سحر كردند و آنان را ترساندند . وجود داشتن (واقعيت ) اين كارها نيز بيش از يك خيال نيست . خداوند مي فرمايد :( يخيل اليه من سحرهم) يعني مردم در اثر سحر آنان خيال كردند ...- از اين رو اين اعمال هم جزو كارهاي خارق العاده محسوب نميشوند چون چيز حسي و ملموس نيستند . واما عمليات تيغ بازي بر هيچكدام از ابزارهاي ترد ستي تكيه ندارد ، شايد كسي باشد كه در دل خود بر اين نظر تاءكيد كند اما اگر چنين شخصي با دست خود به بدن درويش شمشير و خنجر و سيخ بكوبد و يا آنها را از بدنش بيرون بكشد و يا به هر وسيله مناسب ديگر كه ميخواهد آزمايش كند ديگر نميتواند اينطور قضاوت كند . تعداد زيادي از دانشمندان و محققين از طريق عكس برداري (راديولوژي) در اين مورد تحقيق كرده اند و برايشان ثابت شد كه سيخ واقعا" جگر درويش را پاره مي كند و خنجر حقيقتا" در سر درويش فرو مي رود . تمام
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة