الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
معني كلي اصطلاح حقيقت محمديه  

اين عبارت از دو كلمه جدا گانه ( حقيقت ) و ( محمديه ) تشكيل شده كلمه اول يك معني كلي دارد ؛ يعني كنه و ذا ت يك چيزو يا به قول معروف " ماهيتش " . اما كلمه دوم : اشاره به سرور ما محمد صلى الله تعالى عليه و سلم دارد . در نتيجه معني كامل اين عبارت ، ميشود : كنه و يا ماهيت ذاتي رسول ،محمد صلى الله تعالى عليه و سلم . اين معني براي عبارت ياد شده ما را - حد اقل از نظر شكلي – از جنبه صوري و ظاهري رسول ، محمد دور ساخته و واميدارد كه بر جنبه معنوي و بعد ديگرش متمركز شويم . براي توضيح اين موضوع – مثلا"- انسان را در نظر ميگيريم و مي بينيم كه بين صورت و ماهيتش فرق وجود دارد . اگر از جنبه صوري و ظاهري به او نگاه كنيم مي بينيم كه از گوشت و خون و اجزاء زنده بيولوژيك تشكيل شده كه عناصر مختلف شيميائي را در خود جاي داده است . يعني از چيز هائي تشكيل شده كه براي مطالعه آن و كشف و يژگيهايش بايد به تجربه ها و نتايج علمي و آ زمايشگاهي پرداخت . اما اگر به همين انسان از بعد خلقت جوهري اش نگاه كنيم مي بينيم كه از گِل است و آنطور كه خدا وصفش كرده، از روح خودش در او دميده است . پس در اينجا نتيجه ميگيريم كه ريشه ماهيتي انسان از نظر قرآن ( گِل و روح ) است . اين اصل ماهيتي همان است كه به آن حقيقت يك چيزو يا كنه آن ميگويند و در اين مورد با اصطلاح حقيقت انساني ناميده و تعبير ميشود . بر اين اساس مراد از به كار بردن لفظ حقيقت محمديه جنبه ماهيتي آن است نه جنبه صوري و ظاهري . در اينجا مي پرسيم كه حقيقت محمدي و يا به عبارت ديگر ماهيت سرور ما محمد چيست . آيا اين ماهيت با ماهيت انساني معمولي فرق دارد ؟ اگر به قرآن كريم كه به ما مي گويد " ماهيت انسان از گل است " باز گرديم مي بينيم كه همين كتاب به ما مي گويد " ما هيت سرور ما محمد به اين اصل بر نمي گردد بلكه اصل آن نور مطلق الهي است. خداوند تعالي ميفرمايد :  قد جا ء كم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يعني: به راستي از جانب خداوند ( نور )ي و كتابي آشكار به نزد شما آمد كه خداوند با آن هر كس را كه از رضاي او تبعيت كند به راه هاي سلام هدايت مي كند . اگر در اين سخن خداوند ( من الله نور ) تاء مل و دقت كنيم در مي يابيم كه آنكس كه نور است و از نور خداوند تعالي است در شكل و شمايل و هيئت رسول ، محمد پديدار شده . همانطور كه جبريل عليه السلام براي مريم عليها سلام آ شكار گرديد . پس تفاوتي بين شكل يافتن و تجسد گل در هيئت يك انسان و پديدار شدن نور الهي درهيئت محمد وجود ندارد . اين است حقيقت محمد : او نور محض است كه متراكم شده و به اذن خداوند در پيكره انساني آشكار گرديد و به صورت پيامبر و به عنوان رحمتي براي همه جهانيان در زماني معلوم ظهور كرد . و وقتي كه زمان اين ظهور به پايان رسيد دوباره لطيف شد و از ديدگان ناپديد گرديد و به حالت مطلق و آزاد خود باز گشت .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة