الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( سئوال در مورد معني غوث در طريقت)

سئوال : معني غوث در طريقت چيست؟
جواب : وارث روحي محمدي مرتبه هاي زيادي دارد كه يكي از آنها مرتبه( غوثيت) است . به واسطه اين مرتبه و مقام، شيخ كا مل طريقت كه در نور خداي تعالي فاني شده است ميتواند به واسطه خدا بشنود ببيند و عمل كند و به مضمون اين حديث قدسي شريف برسد كه مي فرمايد :( بنده من به وسيله چيزي كه نزد من از واجباتم محبوب تر باشد نزديك نشده است . بنده ام همواره با نافله ها به من نزديك ميشود تا آنجا كه او را دوست خواهم داشت . وقتي كه او را دوست بدارم ، گوش او ميشوم كه با آن ميشنود ، چشم او ميشوم كه با آن ميبيند و دست او ميشوم كه با آن عمل و حمله ميكند و پايش ميشوم كه با آن راه ميرود . اگر از من درخواست كند به او عطا ميكنم و اگر از من پناه بجويد پناهش ميدهم .) كسي كه بتواند موضوع اين حديث قدسي شريف شود ميتواند به واسطه خدا بداند و عمل كند و به اصطلاح صوفيه محل تجلي دو اسم الهي (عليم و قادر) مي گردد . شيخ در آن حالت به واسطه تجلي نور الهي كه در اوست مي تواند چيز هائي را كه بر ديگران پوشيده است – به اذن خدا – بداند و به وسيله آن توانائي كه كه خداي تعالي به او بخشيده به داد نيازمندان برسد . او به اين خاطر غوث ناميده ميشود . پس غوثيت مرتبه وارث روحي محمدي است كه با آن ميتواند به محتاج و نيازمند كمك كند و به هركس كه براي به دست آوردن علم ، و يا كمك و يا ري استمداد نمايد باوجود دور بودن مسافت، مدد برساند . اين مرتبه همان است كه حديث شريف ذيل به آن اشاره دارد : (اذا اضل احدكم شيئا او اراد احدكم عونا و هو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثوني ، فان لله عباد لا نراهم). يعني اگر يكي از شما چيزي را گم كرد و يا در سرزميني بود كه در آن آشنائي نداشت و كمك خواست بايد بگويد اي بندگان خدا به فريادم برسيد ، اي بندگان خدا به فريادم برسيد ، زيرا خدا بندگاني دارد كه ما آنها را نمي بينيم .تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة