الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( سئوال در مورد معني غوث در طريقت)

سئوال : معني غوث در طريقت چيست؟
جواب : وارث روحي محمدي مرتبه هاي زيادي دارد كه يكي از آنها مرتبه( غوثيت) است . به واسطه اين مرتبه و مقام، شيخ كا مل طريقت كه در نور خداي تعالي فاني شده است ميتواند به واسطه خدا بشنود ببيند و عمل كند و به مضمون اين حديث قدسي شريف برسد كه مي فرمايد :( بنده من به وسيله چيزي كه نزد من از واجباتم محبوب تر باشد نزديك نشده است . بنده ام همواره با نافله ها به من نزديك ميشود تا آنجا كه او را دوست خواهم داشت . وقتي كه او را دوست بدارم ، گوش او ميشوم كه با آن ميشنود ، چشم او ميشوم كه با آن ميبيند و دست او ميشوم كه با آن عمل و حمله ميكند و پايش ميشوم كه با آن راه ميرود . اگر از من درخواست كند به او عطا ميكنم و اگر از من پناه بجويد پناهش ميدهم .) كسي كه بتواند موضوع اين حديث قدسي شريف شود ميتواند به واسطه خدا بداند و عمل كند و به اصطلاح صوفيه محل تجلي دو اسم الهي (عليم و قادر) مي گردد . شيخ در آن حالت به واسطه تجلي نور الهي كه در اوست مي تواند چيز هائي را كه بر ديگران پوشيده است – به اذن خدا – بداند و به وسيله آن توانائي كه كه خداي تعالي به او بخشيده به داد نيازمندان برسد . او به اين خاطر غوث ناميده ميشود . پس غوثيت مرتبه وارث روحي محمدي است كه با آن ميتواند به محتاج و نيازمند كمك كند و به هركس كه براي به دست آوردن علم ، و يا كمك و يا ري استمداد نمايد باوجود دور بودن مسافت، مدد برساند . اين مرتبه همان است كه حديث شريف ذيل به آن اشاره دارد : (اذا اضل احدكم شيئا او اراد احدكم عونا و هو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثوني ، فان لله عباد لا نراهم). يعني اگر يكي از شما چيزي را گم كرد و يا در سرزميني بود كه در آن آشنائي نداشت و كمك خواست بايد بگويد اي بندگان خدا به فريادم برسيد ، اي بندگان خدا به فريادم برسيد ، زيرا خدا بندگاني دارد كه ما آنها را نمي بينيم .تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error