الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
( خلوت نزد مشايخ كسنزان )
حقيقت خلوت نزد سادات كسنزاني از شيخ اول خاندان كسنزاني ، يعني شيخ عبدالكريم مشهور به شاه كسنزان آغاز ميشود . شاه كسنزان يعني سلطان غيب . روزي ايشان همچون جد ش ، حضرت مصطفي (ص) ميل به خلوت پيدا كرد و با قطع رابطه از ديگران در غاري كه ميان كوه سگرمه بود به عبادت خداوند مشغول شد . به علت راه هاي صعب العبور، تا آنروز پاي كسي به آنجا نرسيده بود . ، وي تا چهار سال در آنجا ماند و كسي از مكانش خبر نداشت . روزها به ذكر خدا مي نشست و شب ها به نماز مي ايستاد و در حالي كه قلبش از ترس خداوند لبريز بود به ركوع و سجود ميپرداخت و به خداي خويش (جل و علا) تقرب مي جست . مردم در راز اختفاي سيد عبدالكريم حيران بودند و اين امر تا آنجا طول كشيد كه همگان گمان بردند وي از اين دنيا به سوي پروردگارش رحلت كرده است . هم از اين رو بود كه با لقب (شاه كسنزان) مشهور گشت : يعني كسي كه هيچكس از حقيقت امرش خبر ندارد . و نيز از اين رو بود كه خداوند تعالي خواست تا طريقتش نيز كه داراي سرّي عظيم است – سرّي كه هيچكس تا روز قيامت آن را نخواهد دانست و مشايخ آن نيز در هر زمان سلطان زمان ، استاد وقت و غوث اعظم اند – طريقت كسنزاني ناميده شود . هنگامي كه خداوند سبحان مقدر كرد تا پرده از روي راز اختفاي اين غوث بر كنار رود مكان اختفا و يا همان خلوتش را در روءيائي ، به برادرش نشان داد . سپس مشايخ كسنزان نيز با گامهاي ايماني استوار بر اين مسير نبوي رفتند و با اين كار خود، سنت مقدس محمدي را زنده كردند . سنتي كه انسان را از مرگ جهل و دوري نسبت به خداوند بيدار ميسازد،همان مرگي كه به واسطه حجاب هاي دنيا و نفس به وجود مي آيد . او را بيدار مي سازد تا به زندگي حقيقي كه در اين آيه كريمه به آن اشاره كرده دست يابد : ( اجيبوا داعي الله اذا دعاكم لما يحييكم)يعني به نداي دعوت كننده به سوي خدا پاسخ مثبت دهيد تا خدا شما را زنده كند . پس، آنها را به نور معرفت و قرب خويش زنده ساخت و حجاب هاي ميان آنان و پروردگارشان را برداشت وآنان به لقب (پيران كوهستان و ياران خلوت و جَلوَت) معروف گشتند . آخرين نفر از اين سلسله نوراني و مبارك حضرت سيد شيخ غوث حاضر ، محمد كسنزاني حسيني است كه تاج اين روش الهي و محمدي را بر سر نهاد . او كه در زمان شيخ و استاد و پدر خود، حضرت غوث عبدالكريم كسنزان براي پيشرفت خودش خلوت هاي زيادي را گذراند پس از نشستن بر سجاده شيخيت نيز به منظور راه بردن و تربيت مريدان و ترقي روحيشان دو بار خلوت كشيد . اين كه، طريقت كسنزاني كه امتدادي از اين سلسله نوراني مبارك است با چنين خلوت پر بركتي شروع ميشود به ما نشان ميدهد كه خلوت چه اثر بزرگي در راه رسيدن به خداي تعالي دارد ، خواه اين خلوت، از آنِ مشايخ ، با آن جايگاه والايشان باشد و يا مربوط به مريدان كه خواهان سلوك بر مسيرمشايخ اند. انواع خلوت نزد سادات كسنزان: خلوت نزد سادات كسنزاني از نظر نسبت و ارتباط با مريدان به سه نوع تقسيم مي شود . نخست : (خلوت عامه .): در اين نوع خلوت مريد هم با قلب و هم با وجود ظاهري خويش به تنهائي و انفراد روي آورده و از همه قطع رابطه مي كند تا به ذكر حق مشغول شود و به مقام همنشيني با خدا ي جلّ شانه و مناجات با او بپردازد . چنانكه در حديث قدسي آمده است : ( انا جليس من ذكرني ) يعني من همنشين كسي هستم كه مرا ذكر كند . خداوند در مورد چنين افرادي ميفرمايد : ( من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ) يعني هركس مرا در دل ياد كند من نيز در خويش او را ياد ميكنم . مريد جز به امر شيخ نميتواند وارد اين نوع از خلوت شود زيرا بدون دستور و بدون مواظبت و مراقبت، خطري جدّي مريد را تهديد مي كند . در اين حالت شيطان به قصد انداختن مريد در فتنهء گمراهي دست به فعاليت شديدي مي زند و هر كس كه شيخ مرشدي نداشته باشد از درافتادن به دام او در امان نيست . يعني شيخي كه در زمان سرگرداني ارشادش كند ، هنگام حيرت به او آموزش دهد و به وقت غفلت بيدارش سازد و به راه درست راهنمايي اش كند. اشكال و توضيح : گفته شده است : بعضي از مشايخ در آغاز كار خود بدون استاد و يا امر شيخ به خلوت رفته اند (، مثلا" حضرت شيخ عبدالكريم شاه كسنزان و يا حضرت استاد اعظم سيدنا محمد (ص) )، حال چطور شما ميگوييد كه اذن شيخ و مراقبت از مريدان در خلوت لازم است ، در حالي كه براي اينان لازم نبود؟ ما در پاسخ مي گوييم : هر كس كه داخل خلوت ميشود تا با رسيدن به مراتب و مقامات بالا از آن خارج گردد، انساني است مسيّر (مجبور ) و نه مخيّر ( صاحب اختيار ) . اين همان است كه به آن تحبيب مي گويند (يعني وادارشدن به دوست داشتن ) . مي گويند ( حبّب اليه الخلاء) يعني خلوت برايش دوست داشتني شد . و گروهي نيز به امر خدا جذ ب ميشوند . خداي تعالي انبياء و اولياي بزرگ را به سوي خويش جذب مي كند ، آنها را بر مي گزيند و تعليم مي دهد ( واتقوا الله و يعلمكم الله) و در نتيجه محافظ آنان نيز بوده و شيطان را از آنان دور ميساز زيرا خود فر موده ( ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ) يعني اي شيطان تو بر بندگان من تسلطي نداري . اما مريداني كه از طريق كسب و مجاهده به دنبال تقرب به خداوند تعالي هستند بايد در اين امر احتياط كنند و بر دست كسي كه خداوند او را برراه برده است، سلوك كنند ، تا اونيز آنها را به سوي راهي هدايت كند كه خداوند او را هدايت كرده است . پس فرق است بين كسي كه (حق او را طلبيده است ) با كسي كه ( حق را مي طلبد) نخستين نفر مراد و دومي مريد است ، اولي مطلوب و دومي طالب است . دوم : خلوت خاصه : اين خلوت نيز از جنس خلوت نخستين است . كه هم قالب و هم قلب مريد را شامل ميشود . و همان خلوتي است كه سيد شيخ غوث اسماعيل ولياني براي تصفيه نفوس و ترقي احوال مريدان به آنان توصيه كرده است . البته اين نوع از خلوت براي مريدان واجب نبوده و مريد مي تواند آن را به اختيار براي تقرب به خداوند متعال اختيار كند . مدت ايت خلوت 120 روز است كه به سه مرحله 40 روزه تقسيم مي گردد . روش آن همان روش خلوت عام كسنزاني است و در آن قلب مريد ديگر به جز خدا هيچ چيز ديگر را نمي بيند ، آن كس كه اين خلوت را بگذراند از قالب بشري خارج شده و روحاني مي گردد ، آنگاه سخن گفتنش به واسطه خدا خواهد بود ، قلبش به يقين مي رسد و اگر خدا بخواهد به فوزي عظيم دست مي يابد . سوم : خلوت قلبي : قلب به خاطر نيرويي كه در خود دارد آماده است تا علم الهي را بپذيرد و خلوت قلبي يعني ( تنها شدن قلب با خداي تعالي ) .خداوند قلب انسان را همچون آيينه اي صيقلي ساخته است و هر چه را در برابر ش قرار بگيرد منعكس ميسازد . پس هرگاه خداوند براي بنده اي توفيق بخواهد فكرش را به انوار ملكوت و اسرار جبروت خويش مشغول ميسازد و قلبش را به محبت هيچيك از موجودات وابسته نمي سازد . و در نتيجه در آينه اش انوار ايمان و احسان نقش مي بندد و ماه هاي توحيد و خورشيد هاي عرفان در آن تابيدن ميگيرد . به همين خاطر است كه ما مي گوييم : خلوت قلب است و قلب خلوت است . اگر هدف خلوت رسيدن به يقين ( حقايق ) و يا مراتب كمال در مسير خداوند تعالي است، حركت در راه طريقت در اين زمان ميتواند ضامن رسيدن مريد به اين مرتبه باشد . مشايخ اين طريقت ، وارثان حضرت پاك محمدي هستند و مي توانند مريدان را حتي اگر در خانه ها و يا محل كارشان باشند ، به مراحل بالاي تصوف برسانند . البته اين امر به شرطي است كه مريدان به راه طريقت _كه اساس آن ذكر كثير است _پايبند باشند . ذكر كثير بر سه نوع است : 1- ذكر زباني . 2- ذكر قلبي 3- ذكر با عمل صالح ( خواه كار و عمل دنيائي ، كه هدف از آن رضايت خداست و يا كار و عمل اخروي ) كه همراه با حضور كامل قلبي با خداي تعالي باشد . طريقت روح اسلام براي تعامل با شرايط اجتماعي است و نور آن نيز كه از ذات مشايخ امتداد مي يابد مي تواند قلوب مريدان را بدون دور شدن از مردم و رفتن به كوهستان تزكيه كند و پاك سازد ( البته اگر شرايط خلوت فراهم گردد انجامش هم ضروري خواهد بود ) . فايده خلوت قلبي: از آنجا كه شرايط موجود به مريدان اجازه ورود به خلوت هاي عامه يا خاصه را نمي دهد مشايخ مريدان خود را براي رساندن به خداي تعالي از طريق خلوت قلبي پيش مي برند . اين همان ظرف و شرايطي است ( البته از لحاظ مضمون ، نه شكل) كه حضرت رسول اعظم سيدنا محمد (ص) با صحابه خود در پيش گرفت و آنها را از طريق خلوت قلبي به مراتب كمال رساند و برايشان تنها به اعتكاف بسنده كرد . اعتكاف به نظر ما خلوت كوچك است كه درب ورود به خلوت و سرّ جلوت است . مراتب خلوت قلبي : خلوت قلبي در طريقت ما سه مرحله و گذرگاه دارد كه مريدان براي رسيدن به حق تعالي از آن عبور مي كنند . اين مراتب و گذرگاه ها در طريقت ما فنا ناميده ميشوند . خلوت قلبي از فناي مريد در شيخ شروع ميشود ، به فناي در رسول ميرسد و به فناي در خداي تعالي منتهي ميگردد . فناي در شيخ به شكل خلاصه به اين معنا است كة قلب مريد از هر چيزي به جز شيخش فارغ و آزاد شود ومريد او را در تمام حركات و سكنات و حتي در هر چشم به هم زدن و نفس كشيد ن در قلب خود حاضر و مجسم كند . از آنجا كه شيخ دائما" در محضر الهي و محمدي است و قلب او عرش انوار آنها و تجليات و اسرار آنان است ، وقتي كه مريد حقيقت شيخ را در قلب خود مجسم ميكند اشعه هاي نوراني از ذات شيخ به ذات او منتقل ميشود . پس مريد هر جا كه باشد قلبش از هر چيزي به جز شيخ خالي است به همين خاطر ما مي گوييم : قلب مريد خلوت شيخ است ).مريد با خالي كردن قلب خود از هر چيز ، جز شيخ خويش در مسير محبت و اطاعت او گام بر مي دارد تا به مرحله دوم برسد كه محبت و طاعت حقيقي از حضرت رسول اعظم (ص) است و به آن فناي در رسول (ص) مي گويند . و پس از آن نيز تمام اين طاعت و محبت براي خداوند تعالي متحول مي گردد . تمام.
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة
الاسم: رضا      البلد: همدان       التاريخ: 24-10-2012
بسم الله الرحمن الرحيم
درود بر روان پاک خاتم النبيين حضرت محمد (صلى الله تعالى عليه وسلم) و حضرت ,علي (عليه السلام) و همه ي مشايخ بزرگ طريقه عليه قادريه کسنزاني و جانشين بر حق ايشان سرور دوعالم ما جانشين بر حق طريق الله يار و ياور عشاق نبوي و مريدان علوي حضرت شيخ محمد کسنزاني حسيني(قدس سره) که جانمان به فدايشان.
اللهم صل علي سيدنا محمدالوصف و الوحي و الرساله والحکمه وعلي آله و صحبه وسلم تسليما.


أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error