الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
منظور از حديث شريف نبوي (دعا مغز عبادت است ) ( 2 )

از نشانه هاي كسي كه خداوند تعالي او را از بين بند گانش انتخاب مي كند تا به اذن او دعوت كند، آن است كه چنين شخصي مستجاب الدعوه است .
خداوند تعالي ميفرمايد ( واذا سا لك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان ) يعني هرگاه كه بندگان من در مورد من از تو سئوال كردند بگو من نزديكم و دعاي داعي را هر گاه كه مرا بخواند اجابت ميكنم . پس هركس كه دعا كند و دعايش اجابت نشود مدّعي است و داعي (دعوت كننده ) نيست . حال بايد پرسيد ، آن بندگاني كه خدا را ميخوانند و خدا هم دعايشان را همان زمان اجابت مي كند چه كساني هستند؟ شايد كسي جواب بدهد : منظور از اين دعا كنندگان كساني است كه نزد خداوند ناله و زاري مي كنند ، دستهاي خود را به بالا مي گيرند و شب و روز فضل خدا را ميطلبند . ...ما ميگوييم كه اگر منظور از بندگان در اين آيه كساني است كه اين گروه ميگويند بايد تمام دعاهاي كساني كه از آنان سخن گفته شده است به اجابت مي رسيد ، در حاليكه معناي صريح آيه وواقعيت امر چيز ديگري را نشان مي دهد . شناخت حقيقت (بندگان) ي كه دعايشان اجابت مي شود از طريق فهم صحيح كلمه داعي در اين آيه كريمه امكان دارد . داعي كسي نيست كه دست ها را روبه آسمان مي گيرد و به در گاه خدا مي نالد ، بلكه كسي است كه به اذن خدا به سوي او دعوت مي كند ، يعني همان آمرين به معروف و ناهين از منكر . آيات ذيل اين موضوع را روشن ميكند و متون قرآني كه به آن اشاره خواهيم كرد بر درستي سخن ما تاكيد مي كنند . خداوند تعالي ميفرمايد : ( داعيا" الي الله باذنه و سراجا منيرا) ، ( اجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ) ، و من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض ) ، ( يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ) ، ( تول عنهم يوم يدع الداع الي شي نكر ) ، ( مهطعين الي الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر ) . از اين متون روشن ميشود كه مراد از كلمه داعي در قرآن كريم كسي است كه به سوي امري دعوت مي كند ، خواه به سوي خداي تعالي و يا به سوي راه غير خدا . كساني كه به اذن خدا خداوند به سوي خداي تعالي دعوت مي كنند حزب خدا و دوستان اويند و كساني كه به سوي بدي دعوت مي كنند حزب شيطان و دوستان او هستند . آنچه كه ما در اينجا ميخواهيم نشان دهيم اين است كه كلمه داعي به ريشه ( دعوت ) برمي گردد ، نه به ريشه ( دعا) .
حال باز هم به سوي اين سخن خداوند تعالي برمي گرديم ( و اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي و ليومنوا بي لعلهم يرشدون ) . مي بينيم كه در اين آيه ( دعوت ) با ( بندگي خدا) كنار هم آمده اند و نشان مي دهد كه منظور از داعيان ، اولياي خداي تعالي هستند كه خلق را به سوي حق دعوت مي كنند. اين آيه پرده از روي يكي از ابعاد مغز عبادت ( دعا) بر ميدارد و در كلمه داعي نشان ميدهد كه در هر زمان يك امام و جانشين حضرت رسول (ص) در امر دعوت به سوي خدا و به اذن او وجود دارد ( و داعيا الي الله باذنه و سراجا منيرا) يعني دعوت كننده اي به سوي خدا و به اذن او كه چراغي است روشنگر. اين شخص كه بنده اي كامل است شيخ طريقت ناميده ميشود و مقرب در گاه اوست . از طريق شيخ طريقت درجات و مراتب روحي بندگان – كه صفات بندگي در آنالن يافت ميشود – تحقق مي يابد . او بالا ترين مرجع برآورده شدن حاجات و همه خير و خوبي هاست . او يگانه روزگار خويش و درب رحمت خدا و رسول اوست . مستجاب شدن دعوت او يكي از راههائي است كه ميتوان صدق او را در دعوت به سوي خدا و داشتن اذن الهي فهميد . به عبارت ديگر ، او يك اذن يافته است تا به سوي خدا ي تعالي دعوت و ارشاد كند .
يكي از انواع استجابت دعا در طريقت كسنزاني ما ، كه مردم را به شناخت آن كسي كه( به اذن خدا به سويش دعوت مي كند) ميرساند و در نتيجه آنان مي توانند به حقايق روحي برسند ، عمليات تيغ بازي است . اين كار كرامت پيران طريقت ماست ، زيرا در زمان انجام آنها قوانين طبيعت به اذن خدا ي تعالي تعطيل مي گردد . اگر آسيب هاو زخم هاي مريد پس از انجام عمليات تيغ بازي به سرعت التيام مي يابد ، اگر جسم در مقابل آتش و يا نيروي برق و سمّ افعي و عقرب مقاومت مي كند ، همه به خاطر نيروي روحي مشايخ طريقت كسنزاني است كه قدرتي نا محدود در ياري رساندن به كساني دارند كه اين نوع عمليات را انجام ميدهند ، اگر كسي مريد نباشد و شيخ برايش دعا نكند با انجام اين نوع عمليات حتما" خواهد مرد . اين كرامات ( عمليات تيغ بازي و يا دعاي مستجاب ) به حق مغز عبادت است كه از جهتي قطعا بر وجود خداي واجب الوجود ( ذات خداي سبحانه و تعالي ) دلالت مي كند – زيرا اگر خدا وجود نداشت چه كسي دعا را اجابت كرد ه است ؟ - و از جهت ديگر صدق و راستي دعوت كننده و پيام و دعوت او را نشان مي دهد . زيرا اين كار برهاني است حسّي و قطعي الثبوت و مردم را به مراتبي از ايمان مي رساند كه انسان براي رسيدن به آن خلق شده است . تمام .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة

Connection error