الرئيسية     نداء الى العالم     مختارات مترجمة    الارشيف     اتصل بنا
مشروعيت حركت در ذكر و فايده هاي روحي آن (2) 

1- از شروع ورد (الله استغفرالله دائم استغفر الله ) تا انتهاي ورد ( ياهادي انت الهادي ليس الهادي الا الله ) مريد چشمان خودر ميبندد و دستها بر سينه مي گذارد و كلمات ذكر را به همان شرحي كه در مورد اوراد يوميه گفته شد تكرار مي كند ( يعني سر را از منطقه پائين حجاب حدفاصل شكم بالا ميكشد و آن را در سمت كتف راست بالا مي برد و بعد به طرف سمت چپ ،يعني قلب ميكوبد )
2- بعد از آن كه مسئول حلقه ، دعاي ( اللهم يا حي و يا قيوم .....) را خواند جمع كلمه (يا الله ) را تكرار مكند و براي اجلال و تعظيم خداي تعالي به جلوخم ميشود وافراد دست راست خود را به طرف زمين مي برند و كف آن را به شكل درخواست باز مي كنند و سپس صاف مي ايستند و دست راست خود را به طرف سينه ميبرند ، شبيه به كسي كه با كف دست راستش چيزي را گرفته و آن را در قلبش مي گذارد .اين چيز همان نور معرفت رباني است كه در دعائي كه مسئول حلقه خوانده بود به آن اشاره شده است و مريدان اميد آن را دارند كه خداوند با آن نور، قلب و روحشان را زنده كند و آنان با نور او ابدا" و دائما" جاودانه بمانند . اين كار تكرار ميشود تا آن كه مسئول حلقه اشاره ميكند كه مريدان به ذكر بعدي بپردازند ( يا الله دائم الله ) و ( يا دائم الله دائم ) .
3- سپس جمع ذاكر به ذكر بعدي منتقل ميشود (الله ، الله ، الله هو هو ، هوالله هو) . كه "هو" آخر را با صداي بلند ميگويند . (و همچنين كلمه آخر ذكر بعدي را كه همان الله است )و با هر دو كلمه ( هو ) و ( الله ) مثل چكش بر قلب ميكوبند و با صداي بلند كلمه جلاله "الله " و ضميري كه به آن اشاره دارد - يعني " هو" را- در قلب تثبيت مي كنند زيرا اين دو كلمه انوار و اسرار و خواص و بركاتي دارند كه قابل اندازه گيري نيست .
4- سپس ذاكران دوباره به حالت خم شدن باز ميگردند ، كه نشانه خضوع و خشوع در برابر محضر الهي است ( به همان شكل كه قبلا" خم شدند ) اما اين بار با صدائي پايين ميگويند ( ياكريم) ، وجوري ميگويند كه گوئي مريد دارد از خدا گدائي مي كند .
5- سپس مسئول حلقه ندا مي دهد ( يا الله ) و جمع پاسخ ميدهند ( حي الله ، الله ) و سرهاي خود را به شكل اوراد قبل حركت ميدهند. و به اين ترتيب مسئول حلقه بقيه نام هاي خدا را كه در ذكر آمده مي خواند و مريدان پس از هركدام اين عبارت را تكرار مي كنند تا به لفظ جلاله ( الله ) برسد و پس از آن ذاكران ( حي الله ، الله) را ادامه مي دهند .
6- سپس مسول حلقه به ذكر بعدي ميپردازد كه قرائت سوره اخلاص به تعداد 3 بار به صورت جمعي و با صداي بلند است . اين ذكر با هيچ حركتي همراه نيست . سپس جمع ساكن شده ، صداها خاموش ميگردد و مسئول حلقه شروع به استمداد ميكند .
7- استمداد با حمد و ثناي خداوند و طلب مدد از او آغاز ميشود ، مريدان همراه با خوانده شدن جمله استمداد ، براي تعظيم در برابر خداوند تدريجا" خم ميشوند ، پس از پايان جمله استمداد جمع سر خود را بالا مي آورند و با صداي بلند ميگويند((مدد)).. در اين هنگام بعضي از آنها دست خود را بالا مي آورند و بر قلب خود ميمالند ، بعضي دست بر سينه ميكشند و برخي ديگر مثل زماني كه سوره حمد ميخوانند دست بر صورت ميكشند .
8-سپس مسئول حلقه شروع ميكند به صلوات فرستادن بر حضرت رسول اعظم و در حين آن بعضي از صفات كماليه اين حقيقت مطلقه راياد مي كند و ذاكران نيز به روش ياد شده خم ميشوند و خدا را بر اين نعمت كه، در امت نبي اعظم خلق شده اند شكر مي كنند و به واسطه جاه و مقام نبي اعظمشان از خداوند ميخواهند كه فيض و بركت و رحمتي كه پيامبر به خاطر آن فرستاده شده را به آنها بر ساند . وبر همين اساس جمع پاسخ ميدهد ((مدد))...
9- سپس مسئول حلقه به ذكر ( درب شهر علم محمدي ) امام علي ابن ابيطالب عليه السلام مي پردازد و بعضي از صفات و مراتب روحي ايشان نزد اهل طريقت را ياد ميكند ، آنگاه مريدان براي خداوند متعال خم ميشوند و به واسطه آن حضرت از خداوند ميخواهند كه برروي آنان و قلب هايشان كليد درب آسمانها و زمين را بگشايد و ندا مي دهند ((مدد))..... و اينچنين استمداد از سلسله مشايخ طريقت ادامه پيدا ميكند ، تا به استاد حاضر برسد . سپس مسئول حلقه مي گويد (كلكم عون وغوث و مدد) يعني همه شما يار و فرياد رس و مددكار هستيد . و به عبارت ديگر ، همه شما به اذن و قدرت خدا ، براي ما عون و غوث و مدد هستيد ، زيرا رجال خد ا كساني هستند كه در محبت او سبحانه و تعالي فاني شده اند و به ياري او به فرياد مريدان ميرسند . خداوند در اين مورد در حديث قدسي ميفرمايد : ( بند ه من هموراه با نافله ها به من نزديك ميشود تا آنجا كه او را دوست ميدارم ، هنگامي كه او را دوست بدارم گوش او ميشوم كه با آن ميشنود ، و چشم او كه با آن ميبيند و دست او كه با آن عمل ميكند ، وپاي او كه با آن راه ميرود . اگر كه از من درخواست كند به او ميبخشم و اگر پناه بجويد پناهش ميدهم ) .
10- پس از آن كه استمداد تمام شد مسئول حلقه به كساني كه طبله و دف ميزنند اشاره ميكند تا با ريتم متوسط ( نه تند و نه كند) بنوازند و جمع يكصدا و با صداي بلند تكرار كنند ( حي الله ....حي الله ) و سرخود را به راست و چپ حركت دهند .
11- تا آنجا كه مسئول حلقه اشاره مي كند كه بايد به ذكر ديگري پرداخته شود ، يعني ذكر (حي الله ...حي الله) خفي كه ذكر سيدنا گيلاني است و حركت آن شبيه ذكر قبلي است ، با اين تفاوت كه به مقدار زيادي در برابر خدا خم ميشويم .
12- سپس نوبت به ذكر (حي ،حي،حي الله ...حي،حي، حي الله) ميرسد . حي اول با حركت سر به طرف راست ، حي دوم با حركت سر به طرف چپ و حي الله آخر با حركت سر به طرف راست همراه است ، كه در آن، صدا را هنگام گفتن لفظ جلاله (الله) ميكشيم. در تكرار بعدي جهت حركت در هر يك از كلمات بر عكس ميشود .
13- حال نوبت به ذكر (دائم ، دائم ) ميرسد ، سر در هنگام اداي اين ذكر به چپ و راست حركت مي كند ؛ ريتم طبله سريعتر شده و صدائي شبيه به كشيده شدن اره بر چوب از ذاكران شنيده ميشود .
14- حال مسئول حلقه اشاره مي كند كه نوبت به ذكر بعدي ، يعني (حي، حي ، حي الله) است ، كه ذكر حضرت شيخ احمد رفاعي است ، و ضربات طبله نيز آرام تر ميشود .
15- سپس به ذكر بعدي ميپردازند كه ( دائم ، دائم ) است .
16- سپس مسئول حلقه اشاره ميكند كه ذاكران بنشينند ؛ در اين حالت ، بعضي ها ،نشسته ، بر دست راست خود تكيه ميدهند. بعضي ها تقريبا به طرف راست خود بر زمين مي افتند و بر دست راست خويش تكيه مي دهند و ذكر را تكرا كرده و همان حركت را انجام ميدهند.
17- بعد از آن ،حلقه ذكر به پايان مي رسد و اشاره ميشود كه طبله نيز متوقف شده و جمع ،( يا الله و يا حي و يا قيوم) را 50 بار تكرار كند و آنگاه فاتحه خوانده ميشود .

اهميت حركات ذكر و بعضي از فوايد روحي آن درطريقت ما
حركات ذكر در طريقت ما ، اهميت زيادي دارند و به عنوان بخش اصلي ذكر محسوب ميگردد . در ست مثل نماز كه سجود و ركوع و .. . و ديگر حركات ، عناصر اصلي آنند . فوايد روحي حركت ، قابل شمارش نيست ، اما ميتوان از آن ميان به موارد ذيل اشاره كرد : - انجام عملي اين سخن خداوند ( الذين يذكرون الله قياما و قعودا و علي جنوبهم ) ، زيرا حلقات ذكر كسنزاني شامل اين سه نوع حركت ميشود . - در حركات ذكر و بخصوص (دائم ، دائم ) كه با صداي دف و طبله همراه است تمام سلول هاي جسم ذاكر در ذكر شريك شده و ذكر در تمام سلول ها بركت ايجاد مي كند و همه آنها را با ذكر خدا نوراني ميسازد . برخلاف ذكر زبان كه در يك ضو ظاهري واحد و ذكر قلب كه در يك عضو باطني واحد محدود ميگردد . پس حركت جسم در ذكر به اين معني است كه تمام جسم در ذكر شركت مي كند و فوايد روحي ذكر در هر ذره اي از ذراتش تعميم مي يابد و گسترش پيدا مي كند . -در حلقه ذكر رسمي ، هنگامي كه ذاكر ايستاده است و در ذكر خدا غرق شده است ، ميشنود كه مسئول حلقه فرمان نشستن مي دهد،آنگاه با خضوع در برابر خدا بر خاك مي افتد و همه تمام شهوات نفس و آرزوهاي دنيائي را رها مي سازد و اميد دارد كه خدا او را به عنوان يكي از بندگانش بپذيرد . او با انداختن خود بر خاك، از اوج بلند ي كبرياي خويش بر زمين فرو مي افتد و مي خواهد اين سخن خداوند را به نمايش بگذارد كه : ( منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تاره اخري ) يعني از زمين خلقتان كرديم ، شما را به آن باز مي گردانيم و بار ديگر نيز از آن بيرونتان خواهيم آورد . تمام .
الرجوع الى بداية الصفحة     نسخة للطباعة

أضف تعليقا
الاسم
البلد
البريد الالكتروني
التعليق
اكتب الارقام الظاهرة في الصورة